schoolvisie

De krachtlijnen van ons opvoedingsproject:Wij zijn een katholieke school.

Daarom willen we een bijzondere plaats voorbehouden voor het bijbrengen van de christelijke levenswaarden die bijdragen tot de totale ontwikkeling van de kinderen.
De leerlingen nemen deel aan gebeds- en sacramentale vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

Wij zijn een school met ‘unieke’ kinderen.

Rekening houdend met de verschillen proberen we een zorgzame school te zijn waar het kind zich thuisvoelt en zichzelf mag zijn. 
We waken over een evenwicht tussen hoofd, hart en handen.
We spelen in op de noden van de kinderen en houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de beperkingen. 
We bieden onze kinderen ook kansen om zich op sportief vlak te ontplooien.
De draagkracht van de school wordt hierbij niet uit het oog verloren!
 

Wij zijn een school met 'unieke' leerkrachten 

Het schoolteam stelt zijn talenten ter beschikking opdat ieder kind kwaliteitsonderwijs geniet.
De directie behartigt de onderlinge samenwerking en stimuleert het bereiken van dit kwaliteitsonderwijs.
Het team staat open voor een nieuwe aanpak, frisse ideeën en krijgt de kans om zich bij te scholen. 


Wij zijn een school met 'unieke' ouders 

We streven naar een school waar ouders terecht kunnen met hun vragen.
We proberen ook de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. De samenwerking team – ouders heeft vooral tot doel de kinderen beter te leren kennen om ze dan ook beter te kunnen begeleiden.

Ouders hebben terecht hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Wij zetten ons dan ook elke dag in om dit engagement waar te maken. Maar tevens verwachten we ook dat de ouders aanvaarden dat er vanuit de school wensen en eisen gesteld worden zowel naar de kinderen als naar de ouders toe.

Via deze link vind je de visie van ons kleuteronderwijs.