schoolreglement

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit ons schoolreglement.
De volledige versie van het reglement kunt u onderaan deze pagina downloaden.
Verder kan je hier ook de 'Infobrochure onderwijsregelgeving' van het Katholieke Onderwijs Vlaanderen raadplegen.
 

Afwezigheden

In het kleuteronderwijs moet afwezigheid niet gewettigd worden met medische attesten.
 

In het lager kan een kind enkel gewettigd afwezig zijn door ziekte, van rechtswege (bv. omwille van een begrafenis) of mits toestemming van de directeur. 
 

Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Zo’n briefje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.

Leerlingen die meer dan een halfuur te laat zijn, brengen een gehandtekend briefje van de ouder(s) mee waarop de reden vermeld staat.
 

Bijdrageregeling

Op onze school wordt er gewerkt met periodieke schoolrekeningen. Deze worden bij voorkeur vereffend via bankdomiciliëring.
 

Ongevallen en verzekering

Al onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, overal waar zij onder toezicht van de leerkrachten staan. Alleen lichamelijke schade is door de verzekering gedekt. Voor materiële schade aan de schooleigendommen, aan de gebouwen of aan de bus, staan de ouders in.

Onze school is verzekerd bij
KBC Verzekeringen
Insuro BVBA
Polenplein 20/1
8800 Roeselare
051 20 57 55

De school heeft een verzekering afgesloten voor:

Burgerlijke aansprakelijkheid van de school en de leerkrachten.

Lichamelijke ongevallen van de leerlingen.

Om te weten wat doen in geval van een ongeval, kunnen we u verwijzen naar de volledige versie van het schoolreglement.
 

Belangrijke afspraken

 • contact met anderen - pesterijen op school

We houden een school voor ogen waar het sociaal contact hoog aangeschreven staat en waarbij iedereen op gelijke voet behandeld wordt.
Pesterijen zijn uit den boze.

 • taalgebruik

Tegenover iedereen wordt steeds een correcte en beleefde omgangstaal gehanteerd.

 • kledij en uiterlijk

Kinderen komen naar school in aangepaste kledij: net, verzorgd en sober.
Korte shorts, topjes, opvallende juwelen, nagellak, tatoeages en piercings zijn niet toegelaten op school.
Gebruik van een gsm binnen de schoolmuren is niet toegelaten.

 • snoep 

Snoep is totaal verboden op onze school.
Chips, kauwgum, popcorn, chocolade, frisdrank,… worden niet toegelaten. Geef liever een gezond tussendoortje mee.
 

Orde en tuchtmaatregelen

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • Een verwittiging
 • Strafwerk
 • Een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • Een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn.
 • Een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan verbindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.


Wet op de privacy

De school publiceert geregeld foto's van leerlingen op haar website, op de blogs, ...
Voor de publicatie van gerichte foto's zal de school de expliciete schriftelijke toestemming vragen aan de ouders om de gerichte foto's van een bepaalde activiteit/uitstap te mogen gebruiken, overeenkomstig de privacywet.

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.


Zieke leerlingen

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort.
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes…) moet nemen… Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar.


Daarom herinneren we u graag aan een aantal te volgen regels.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, ondertekend door de ouders.
  Je kan deze op de schoolwebsite downloaden via documenten of op het secretariaat van de school afhalen.
 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en ondertekend medisch attest rechtstreeks af op de school, dus niet via de boekentas of het kind.

De volledige versie van het schoolreglement kan je hier vinden.

De infobrochure onderwijsregelgeving kan je hier vinden.